_UZDRAVENÍ_

Mt 8:5-17
5Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho:
6„Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí."
7Řekl mu: „Já přijdu a uzdravím ho."
8Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.
9Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému ‚jdi‘, tak jde; jinému ‚pojď sem‘, tak přijde; a svému otroku ‚udělej to‘, tak to udělá."
10Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: „Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho.
11Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském;
12ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů."
13Potom řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu hodinu se sluha uzdravil.
14Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce.
15Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.
16Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil,
17aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.‘