_POŽEHNÁNÍ_

5M 28:1-13
1Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země.
2A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:
3Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.
4Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek tvého bravu.
5Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.
6Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
7Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat.
8Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává.
9Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přisáhl, když budeš na příkazy Hospodina, svého Boha, dbát a chodit po jeho cestách.
10Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem, a budou se tě bát.
11Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, že ti ji dá.
12Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat.
13Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval.

Žalm 103:1-6
1Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
2Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
3On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
4vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,
5po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
6Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným.

Ef 1:3-10
3Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;
4v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
5Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny
6a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.
7V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,
8kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti,
9když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
10že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.