_NEVEZMEŠ JMÉNO HOSPODINA NADARMO_

Ex 20:7
Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.

Lv 18:21
Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.

Lv 19:12
Nesmíte v mém jménu křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha! Já jsem Hospodin.

Lv 22:2
"Mluv k Áronovi a jeho synům, ať zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak by znesvětili mé svaté jméno. Já jsem Hospodin.