_CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU_

 

Ex 20:12
12 Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.

Mt 15:3-9
3On jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?
4Vždyť Bůh řekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.‘
5Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar,‘
6ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.
7Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:
8‚Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
9marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘"

Jan 5:23
23 Aby všickni ctili Syna, tak jakž Otce ctí. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, kterýž ho poslal.