_ZÁKON_

Mt 5:17-20
17Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.
18Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
19Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.
20Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.

Řím 9:30-32
30Co tedy nakonec řekneme? To, že pohanští národové, kteří neusilovali o spravedlnost, spravedlnosti dosáhli, a to spravedlnosti z víry;
31Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl.
32Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu,

Řím 7:12
Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré.

Řím 10:1-11
1Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy.
2Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání.
3Nevědí, že spravedlnost je od Boha, a chtějí uplatnit svou vlastní MP ze  skutků zákona; proto se spravedlnosti Boží nepodřídili.
4Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří.
5Mojžíš píše o spravedlnosti založené na zákoně: ‚Člověk, který tak jedná, bude živ.‘
6Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: ‚Nezabývej se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe?‘ - aby Krista přivedl dolů -
7‚ani neříkej: kdo sestoupí do propasti?‘ - aby Krista vyvedl z říše mrtvých.
8Co však praví? ‚Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které zvěstujeme.
9Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
10Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,
11neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘

Gal 3:13
13 Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (neboť je napsáno: "Proklet je každý, kdo visí na dřevě"),