_ZMATENÍ ŘEČI_

1M 11:1-9
1Celá země byla jednotná v řeči i v činech.
2Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.
3Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme." Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.
4Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi."
5I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.
6Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
7Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli."
8I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.
9Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek) , že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.