_VYVOLENÍ_

Ef 1:3-10
3Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;
4v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
5Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny
6a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.
7V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,
8kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti,
9když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
10že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.