_VÍRA_

1Kor 16:13
Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!

Ef 6:16
vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. M.P. Ďábel je lhář.

Žid 11:1
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

Žid 11:6
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Řím 10:8-11
8Co tedy říká? "Blízko tebe je slovo; ve tvých ústech a ve tvém srdci." (To jest to slovo víry, které kážeme):
9Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, Sbudeš spasen.
10rdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,
11neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘

2Kor 5:6-7
6Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána -
7žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.

ŘÍM 10:17 Kral.
Víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží.

Marek 11:22-26
22 Ježíš jim odpověděl: "Mějte Boží víru.
23 Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: `Zvedni se a vrhni se do moře,´ a nepochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, bude mít, cokoli řekl.
24 Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít.
25 A když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud máte něco proti někomu, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám.
26 Jestliže však vy neodpouštíte, ani váš Otec, který je v nebesích, neodpustí vaše prohřešky vám."

1Kor 2:4-5
4má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí,
5aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.

Ef 2:8
Milostí tedy jste spaseni skrze víru.

Řím 12:3
Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.

Luk 18:1-8
1Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat:
2„V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal.
3V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: ‚Zastaň se mne proti mému odpůrci.‘
4Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám,
5dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit, a nakonec mě umoří.‘"
6A Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce!
7Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
8Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?"

Gal 3:6-11
6Pohleďte na Abrahama: ‚uvěřil Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘
7Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry.
8Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: ‚V tobě dojdou požehnání všechny národy.‘
9A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem.
10Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: ‚Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to.‘
11Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ‚Spravedlivý bude živ z víry.‘

2 Tesalonickým 3:2
A abychom vysvobozeni byli od nezbedných a zlých lidí. Neboť ne všech jest víra.

Lukáš 8:25
Tehdy jim řekl: "Kde je vaše víra?" A oni se strachem a úžasem říkali jeden druhému: "Kdo to tedy je, že přikazuje i větru a vodám a poslouchají ho?"