_SPÁSA_

Jan 5:39
Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.

Řím 1:16
Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.

1Kor 15:1-2
1Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte,
2a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili nadarmo.

Sk 4:11-12
11Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
12V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."

2Kor 7:9-11
9ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle, a tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu.
10Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt.
11Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle: jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka! Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně.

Fil 2:12-15
12....s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.
13Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
14Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,
15abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,

2Tes 2:10 NBK
...protože nepřijali lásku k pravdě, aby mohli být spaseni.

Ef 1:13-14
13V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
14jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.


Řím 13:11
Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.

1Kor 3:13-15 NBK
13dílo každého vyjde najevo. Ten den je totiž ukáže, neboť bude zjeveno ohněm a ten oheň vyzkouší dílo každého, jaké je.
14 Zůstane-li něčí dílo, které na něm postavil, dostane odplatu.
15 Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; ale sám bude spasen, avšak tak jako skrze oheň.

Ef 2:4-6
4Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,
5probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
6Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,

1Tim 2:3-5
3To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
5Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

Ef 6:17
Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.

2Tim 3:15-16
15Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

1Pt 3:3-9
3Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.
4Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích
5a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.
6Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,
7aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
8Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí,
9
a tak docházíte cíle víry, spasení duší.

1Pt 4:17-18
17Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
18‚Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?‘

Zj 12:7-11
7A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.
8Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.
9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
10A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.   M.P. ! ! !