_VÝZBROJ_

1Jan 4:4
Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.

Ef 6:11-17
11Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘
16a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.

Luk 10:17-20
17Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu."
18Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk.
19Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.
20Ale neradujte se z toho
, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích."