_CÍRKEV_

Ef 5:32
Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.

Ef 1:22-23
22‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
23která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.

Ef 5:23-27
23protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
24Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.
25Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
26aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
27tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.

1Tim 3:15
jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.

Sk 2:42
42Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
43Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení.
44Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.
45Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.
46Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.
47Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Sk 4:34-35
34Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili,
35skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval.

Sk 5:11
Teď vám tedy píši, abyste se nesměšovali, kdyby nějaký takzvaný bratr byl smilník, lakomec, modlář, utrhač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.