_CHARAKTER_

Řím 15:1 

My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.

1 Pt 3:7  

Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.

Fil 2:3-8

2Nic nedělejte pod vlivem ctižádosti nebo ješitnosti, ale v pokoře pokládejte jedni druhé za přednější než sami sebe.
4Ať si každý nehledí jen svého, ale každý také toho, co je druhých.
5Nechť je tedy ve vás totéž smýšlení, jaké bylo v Kristu Ježíši,
6který ačkoli se nacházel v Božím způsobu existence, nepovažoval to, že je roven Bohu, za kořist,
7ale zmařil sám sebe, když přijal způsob služebníka a stal se podobným lidem.
8A když se ocitl v lidské podobě, pokořil se a stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži.

Gal 6:2  

Neste břemena jedni druhých a tak naplňte Kristův zákon.

Řím 14:1  

Slabého ve víře přijímejte ne k hádkám o názorech.

1 Pt 2:19-21 

19Je to přece chvályhodné, jestliže někdo pro zbožné svědomí snáší bolesti, když trpí nezaslouženě.
20Vždyť jaká bude vaše pověst, když budete snášet rány za své chyby? Jestliže ale snášíte utrpení, když jednáte dobře, je to u Boha chvályhodné. M.P. nemluví se o nemoci.
21Jste k tomu přece povoláni, protože i Kristus trpěl za nás a tak nám zanechal vzor, abyste následovali jeho šlépěje:

Řím 12:9-10 

9Láska ať je bez pokrytectví. Ošklivte si zlé, lněte k dobrému.
10Bratrskou láskou srdečně milujte jedni druhé, vzájemně se předcházejte uctivostí,

Gal 5:26  

Nedychtěme po marné slávě, nepopouzejme jedni druhé a jedni druhým nezáviďme.

Mt 10:24  

Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána.

Mt 23:11  

Ale kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem.

Mk 9:35  

Posadil se tedy, zavolal těch dvanáct a řekl jim: "Jestli někdo chce být první, bude poslední ze všech a služebník všech."

Mk 10:42-45

42Ježíš je však zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že ti, kterým se líbí vládnout nad národy, nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc.
43Tak to ale mezi vámi nebude. Kdokoli by mezi vámi chtěl být veliký, bude vaším služebníkem,
44a kdokoli by mezi vámi chtěl být první, bude otrokem všech.
45Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé."