_SLOVO_

5M 32:46-47
46Řekl jim: Přiložtež srdce svá ke všechněm slovům, kteráž já dnes osvědčuji vám,a přikažte to synům svým, aby ostříhali všech slov zákona tohoto, a činili je.
47Nebo není daremné slovo, abyste jím pohrdnouti měli, ale jest život váš; a v slovu tom prodlíte dnů svých na zemi, kterouž abyste dědičně obdrželi, půjdete přes Jordán.

2M 34:27
I řekl Hospodin Mojžíšovi: Napiš sobě slova tato; nebo podlé slov těch učinil jsem smlouvu s tebou a s Izraelem.

Žalm 119:50
Toť jest má útěcha v soužení mém, že mne slovo tvé obživuje...

Žalm 119:89
Lamed Na věky, ó Hospodine, slovo tvé trvánlivé jest v nebesích.

Iz 40:8
Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.

Jer 23:29
Zdaliž není slovo mé takové jako oheň, dí Hospodin, a jako kladivo rozrážející skálu?

Ámos 8:11-12
11 Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
12Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou.

Žid 1:3
On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; slovem svojí moci udržuje všechno, co je. Když sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti na výsostech

Jan 12:48
Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, ten má, kdo by ho soudil. Slovo, které jsem mluvil, to ho bude soudit v poslední den.

Jan 6:63
Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život.

Zj 19:13
Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží.

2 Pt 3:5-7
5Úmyslně totiž pomíjejí to, že nebesa byla již odedávna a země povstala Božím slovem z vody a skrze vodu;
6a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen.
7Ta nynější nebesa a země jsou pak tímtéž slovem zachována a střežena pro oheň, ke dni soudu a záhuby bezbožných lidí.

1 Pt 1:23-25
23Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a na věky zůstávající Boží slovo.
24Vždyť: "Veškeré tělo je jako tráva a všechna lidská sláva jako květ trávy. Tráva uschla a její květ opadal,
25ale Pánova řeč zůstává navěky." A to je to slovo, jímž vám bylo vyhlášeno evangelium.

Žid 11:3
Vírou rozumíme, že světy byly uspořádány Božím slovem, takže věci, které vidíme, nevznikly z viditelných.

1 Tim 4:4-5
4Nebo všeliké stvoření Boží dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá.
5Posvěcuje se zajisté skrze slovo Boží a modlitbu.

Ef 6:17
Vezměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo,

Řím 9:6
Avšak nemůže zmařeno býti slovo Boží. ...

Luk 8:21
On jim však odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je."

Mt 4:4
Ale on odpověděl: "Je napsáno: `Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´ "

Luk 1:37
neboť u Boha nebude nemožné žádné slovo."

Luk 8:11-15
11"To podobenství tedy znamená: Zrno je Boží slovo
12a ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere to slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni.
13Ti na skále jsou ti, kteří když slyší slovo, s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří na čas, ale v době pokušení odpadají.
14To, které padlo mezi trní, jsou pak ti, kteří slyšeli, ale jak jdou za starostmi a bohatstvím a rozkošemi tohoto života, bývají udušeni a nepřinášejí užitek.
15Ale to v dobré zemi jsou ti, kteří když slyší slovo, udržují je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitek."

Jan 17:17
Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.

Jak 1:18
On nás zplodil slovem pravdy, neboť se tak rozhodl, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření.

Jak 1:22
Buďte však vykonavatelé slova a nejen jeho posluchači, kteří klamou sami sebe.

1 Pt 1:25
ale Pánova řeč zůstává navěky." A to je to slovo, jímž vám bylo vyhlášeno evangelium.

Zj 12:11
Ale oni nad ním zvítězili díky krvi Beránka a díky slovu svého svědectví, a nemilovali své duše až k smrti.

Mt 12:36-37
36Ale říkám vám, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.
37Svými vlastními slovy totiž budeš ospravedlněn a svými vlastními slovy budeš odsouzen."

Jer 23:29
Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?"

Jan 1:14
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Židům 4:12
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Iz 53
1Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?
2Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země,
neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.
3
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
4Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
5Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
6Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.
7Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.
8Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.
9Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel , ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.
10Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.
11Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.
12Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky." On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.