_SMRT_

Zj 6:8
A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

1Kor 15:25-26
25Musí totiž kralovat, ‚dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy‘.
26Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt,

Zj 20:1-15
13Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.
14Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.
15A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

1Kor 15:53-57
53Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.
54A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!
55Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?‘
56Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona.
57Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!