_MODLITBA_

Mt 6:9-15
6Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
7Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
9Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
10Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11Náš denní chléb dej nám dnes.
12A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
13A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
14Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.