_UZDRAVITEL_

2M 15:26
Řekl: „Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."

Žalm 103:3
...On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,

Mt 8:13-17
13Potom řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu hodinu se sluha uzdravil.
14Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce.
15Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.
16Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil,
17aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.‘ M.P. Iz 53

Mt 4:23
Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.

Luk 13:32
Hle, já vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra......

Luk 4:18-19
18‚Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,
19abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘