_SYN - JEŽÍŠ_

Zj 1:18 kral
A živý, ješto jsem byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti.

Jan 5:19-39
19Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn.
20Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí; a ukáže mu ještě větší skutky, takže užasnete.
21Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu ty, které chce.
22Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,
23aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
25Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.
26Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.
27A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.
28Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas
29a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.
30Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal."
31„Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není pravé.
32Je však jiný, který o mně svědčí, a já vím, že svědectví, které o mně vydává, je pravé.
33Poslali jste k Janovi a on vydal svědectví pravdě.
34Já nepotřebuji svědectví od člověka - ale říkám to proto, abyste vy byli spaseni.
35Jan byl svíce hořící a zářící, a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle.
36Svědectví, které mám já, je větší než Janovo: skutky, jež mi Otec svěřil, abych je vykonal. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě Otec poslal.
37A sám Otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví. Vy jste však nikdy neslyšeli jeho hlas ani jste nespatřili jeho tvář
38a jeho slovo ve vás nezůstává, poněvadž nevěříte tomu, koho on poslal.
39Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.


Jan 10:17-18
17Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal.
18Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce."

 

1Jan 2:1

1Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.