_HOSPODIN_

Iz 45:17-18

17Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy.
18Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích ; nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání: „Já jsem Hospodin a jiného už není.

Žalm 139:1-12

1Pro předního zpěváka. Davidův, žalm . Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě .
2Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.
3Sleduješ mou stezku i místo , kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy.
4Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno.
5Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě.
6Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to.
7Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?
8Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.
9I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři,
10tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí.
11Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem.
12Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.